Algemene voorwaarden

Lotus Training Den Bosch

Lotus training is opgenomen in het handelsregister van de kamer van Koophandel onder de naam Stichting Neo Humanist Education Research Institute met nummer: 17129057

Officiële adres gegevens:
Lotus Training / Stichting Neo Humanist Education Research Institute
Bankade 3
5236 AX ’s-Hertogenbosch

Bezoekerslocatie:
Lotus Training
Rijnstraat 557a
5115 EJ ’s-Hertogenbosch

 1. Artikel 1. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van, en mondelinge en/of schriftelijke overeenkomsten met Lotus Training. Onder diensten wordt verstaan: alle workshops, trainingen, bijeenkomsten en evenementen aangeboden door Lotus Traingen.
  2. Deelnemer geef door inschrijving akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Lotus Training.
  3. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen in de algemene voorwaarden en de bepalingen uit de overeenkomst zullen de bepalingen uit de overeenkomst voorrang hebben boven de bepalingen in de algemene voorwaarden.
  4. Lotus Training behoudt zich het recht deze voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen.
 2. Artikel 2. Aanmelding & Overeenkomst
  1. Een aanmelding kan via het inschrijfformulier op de website, of schriftelijk per email.
  2. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de aanmelding schriftelijk bevestigd is vanuit Lotus of wanneer de betaling via de website is afgerond.
  3. Wijzigingen in de overeenkomst, of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen schriftelijk overeen te komen.
 3. Artikel 3. Prijzen
  1. De prijzen op de website: www.lotus-training.nl zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in brochures, e-mails, folders en posters voorbehouden.
  2. De prijzen zijn in Euro en inclusief BTW tenzij anders aangegeven.
 4. Artikel 4. Betaling
  1. Afhankelijk van de aard van de training zijn er verschillende betaalmethodes. De beschikbare betaalmethodes worden door Lotus Training gecommuniceerd op de website en/of bij aanmelding.
  2. Betaling zal altijd voorafgaand aan het evenement plaats gevonden moeten hebben. Bij ontbreken van de volledige betaling behoud Lotus Training het recht om de toegang te weigeren.
 5. Artikel 5. Annulering of afmelding
  1. Afmelden of annuleren dient ten alle tijden schriftelijk aan Lotus Training doorgegeven te worden.
  2. Kosteloos annuleren kan tot 5 werkdagen voor aanvang van het evenement tenzij anders aangegeven. Bij annulering binnen 5 werkdagen voor aanvang van het evenement is restitutie van de betaling niet meer mogelijk. Wel kan na overleg een vervangend persoon uw plaats innemen.
  3. Volledige restitutie van de betaling voor een evenement bestaande uit meerdere dagen is alleen mogelijk wanneer de gehele reeks tijdig is geannuleerd. Bij annulering van 1 of meerdere data na aanvang van de reeks is restitutie niet mogelijk.
  4. Lotus Training behoudt zich het recht om bij onvoldoende deelnemers een evenement te annuleren. Volledige restitutie van het betaalde bedrag is hierbij van toepassing. Lotus Training is niet verantwoordelijk voor kosten die door deelnemer zelf zijn gemaakt zoals reiskosten, verblijfskosten etc.
  5. Wordt de uitvoering van de activiteit onmogelijk door een oorzaak die Lotus Training niet kan worden toegerekend (overmacht) en evenmin in zijn risicosfeer ligt dan is deze gerechtigd het evenement te verplaatsen, te annuleren of te doen beëindigen. (Gedeeltelijke) restitutie van het betaalde bedrag gaat in overleg. Lotus Training is niet verantwoordelijk voor kosten die door deelnemer zelf zijn gemaakt zoals reiskosten, verblijfskosten etc.
 6. Artikel 6. Aansprakelijkheid
  1. Elke deelname aan een evenement van Lotus Training is voor eigen risico van de deelnemer.
  2. Lotus Training is niet aansprakelijk voor diefstal van of schade aan eigendommen van de deelnemer.
  3. Lotus Training is niet aansprakelijk voor het oplopen van enig letsel of schade naar aanleiding van een deelname aan een van de evenementen.
  4. De diensten van Lotus training zijn nooit bedoeld ter vervanging van een bezoek aan arts of een andere medisch specialist.
  5. Lotus Training is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat de deelnemer na het evenement met de opgedane kennis doet.
  6. Lotus Training is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 7. Artikel 7. Gedragsregels
  1. Om het evenement voor iedereen prettig te laten verlopen dienen de deelnemers de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
  2. Lotus Training behoudt het recht om de deelnemer per direct de toegang te weigeren indien deze het evenement op welke wijze dan ook verstoort, of deze ongevraagd video- of audio-opnames maakt. Het recht op (gedeeltelijke) restitutie komt in deze situatie volledig te vervallen.
  3. De deelnemer verklaart bij het aanmelden voor een evenement dat deze in goede geestelijke en fysieke gezondheid verkeert. Indien dit niet zo is, of hierover enige twijfel heerst dan dient dit voorafgaand aan de aanmelding besproken te worden met Lotus Training.
 8. Artikel 8. Klachten
  1. Indien er een klacht is ontstaan kan deze schriftelijk, binnen 7 dagen na het ontstaan van de klacht, bij Lotus Training bekend gemaakt worden via: info@lotus-training.nl.
  2. Lotus Training zal na kennisname van de klacht deze zo goed als mogelijk proberen op te lossen.
 9. Artikel 9. Auteursrecht en Intellectuele eigendom
  1. Het auteursrecht en intellectuele eigendomsrecht van door Lotus Training geleverde materialen berust bij Lotus Training dan wel de betreffende trainer/docent/spreker.
   Dit betreft alle verstrekte stukken, zoals:
   a. offertes;
   b. projectbeschrijvingen;
   c. readers;
   d. presentaties;
   e. hand-outs;
   f. rapporten;
   g. adviezen;
   h. ontwerpen;
   i. schetsen en tekeningen;
  2. Het is niet toegestaan het materiaal te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook. Het is niet toegestaan het materiaal opnieuw te exploiteren. Ook is het niet toegestaan het materiaal te gebruiken voor andere doelen dan waarvoor het ter beschikking is gesteld.
  3. Van deze bepalingen kan in de offerte worden afgeweken, maar slechts expliciet.