Privacy­verklaring

Stichting NERI, onder de noemer Lotus Training, gevestigd aan Rijnstraat 557a in ‘s Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Lotus Training verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Voorletters
• Leeftijd bij benadering
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Betaalgegevens
• Indien van toepassing gegevens van werkgever/opdrachtgever (bedrijfsnaam, contactpersoon, factuuradres, BTW-nummer)

Bij gebruik van de website:
• Functionele en analytische cookies
• Locatiegegevens
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website
• Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Lotus Training verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het afhandelen van jouw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrieven en/of opleidingsaanbod
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Jou als bestaande klant te informeren over relevante, soortgelijke (vervolg)opleidingen of diensten (met opt-out mogelijkheid)

Lotus Training verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hoe lang we je persoonsgegevens bewaren hangt af van het soort gegevens en het doel waarvoor ze zijn verkregen. Daarbij houden we rekening met wettelijke bewaartermijnen en andere richtlijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wanneer de aard van de training hierom vraagt, deelt Lotus Training persoonsgegevens met een externe trainer. Dit zal in die gevallen gaan om naam (controleren aanwezigheid) & contactgegevens (wanneer dit niet via Lotus Training plaats kan vinden)

Cookies, of vergelijkbare technieken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lotus Training en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lotus-training.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klikgedrag
Lotus Training meet informatie van website-bezoekers, zoals informatie over de gebruikte apparatuur en software alsook informatie over het verblijf op de site. Deze informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van de site-bezoeker en wordt niet gekoppeld aan individuen. De gemeten gegevens worden uitgezet in statistieken waarmee de effectiviteit en het rendement van aangeboden informatie en navigatiestructuur wordt beoordeeld. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Hyperlinks naar externe sites
De Lotus Training website kan hyperlinks bevatten naar andere sites. Lotus Training is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor de privacy bescherming op die websites.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Lotus Training neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lotus-training.nl

Disclaimer
De informatie op de website van Lotus Training wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Lotus Training aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van deze website en/of voor de gevolgen van het gebruik ervan.

De informatie op de website van Lotus Training wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Op de inhoud van de webpagina’s van Lotus Training en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Lotus Training.